ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดิน สรุปภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง

ภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง 2563 ปัจจุบันประกาศปรับลดปริมาณภาษีที่จำต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทุเลาพิษโควิด 19 แล้วที่ดินแต่ละจำพวกจำต้องเสียภาษีอากรเยอะแค่ไหน มีแนวทางคำนวณอย่างไร มาดูกัน คอนโดภูเก็ต

ภาษีที่ดิน

พระ ราช บัญ ญัติเตียน (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 มี ผล บัง คับ ใช้ ใน ปี 2563 เป็น ปี แรก โดย จะ เริ่ม จัด เก็บ ภา ษี ที่ ดิน แล้วก็ สิ่ง ปลูก สร้าง ใน อัตรา ใหม่ ตั้ง ถึงแม้ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็น ต้นไป อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง ด้วยสถานที่การณ์การแพร่ระบาดของวัววิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนไม่ใช่น้อยมายได้รับผลพวงจากสภาวะเศรษฐ ธุระฉะนั้นห้องประชุมแผนกเมืองผู้แนะนำตอนวันที่ 2 มิถานายน 2563 ก็เลยลงความเห็นเตียนเห็นชื่นชอบให้ลดภาษีที่ดินและอาคารบ้านเรือนสำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้เท่าๆ กับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีอากรเพียง 10% เท่านั้นเอง

แล้วบ้าน หรือที่ดินของพวกเรา เข้าเกณฑ์จำต้องเสียภาษีอากรที่ดินด้วยหรือเปล่า ถ้าหากจำเป็นต้องเสียภาษีอากรที่ดินจะคำนวณยังไง วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้รู้เรื่อง

คนใดจะต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

เจ้าของที่ / ผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้าง / ผู้ครอบครองแฟลต

ผู้ครอบครองเงินทอง หรือทำประโยชน์ในสินทรัพย์ของเมือง (ที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง)

มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว ก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม ของปีนั้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดซื้อคอนโดในมิ.ย. 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดินในสิงหาคม 2563 เพราะเหตุว่ามิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563 แต่ว่าต้องเสียภาษีอากรที่ดินในปี 2564

ที่ดินแต่ละชนิด เสียภาษีอากรเท่าไร

* หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นอัตราการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563-2564 ส่วนปีต่อๆไป บางทีอาจไตร่ตรองเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกครั้ง

1. ทำการเกษตร เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

สำหรับในการใช้ที่ดินเพื่อปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วก็ธุรกิจการค้าอื่นจากที่ประกาศระบุ

ดังนี้ คำว่าที่ดิน เพื่อการกสิกรรมต้องปลูกต้นไม้ดังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วย ดังเช่นว่า แม้ปลูกกล้วยจำต้องไม่ต่ำยิ่งกว่า 200 ต้น/ไร่ ปลูกทุเรียน, เงาะ, มะม่วง, มะพร้าว, ลิ้นย่าง, ลำไย จะต้องไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, ยางพารา 80 ต้น/ไร่ ถ้าหากปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่นับได้ว่าเป็นที่ดินเพื่อการกสิกรรม

กรณีเลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ก็จะมีระบุอัตราอย่างน้อย ดังเช่น เลี้ยงวัวหรือควาย ในคอกขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว แล้วก็ใช้ที่ดิน 1 ตัว ต่อ 5 ไร่, เลี้ยงเป็ดแล้วก็ไก่ 4 ตารางเมตร/ตัว ฯลฯ

อัตราภาษีปี 2563-2564

  • -ราคา 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (พอๆ กับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 100 บาท)
  • – ราคาเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (พอๆ กับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 300 บาท)
  • – ราคาเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (พอๆ กับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 500 บาท)
  • – ค่าเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (พอๆ กับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 700 บาท)
  • – ราคา 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (พอๆ กับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 1,000 บาท)

* กรณีนอกจากแล้วก็ลดภาษี

1. กรณีเป็นบุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปีแรกที่ข้อบังคับบังคับใช้ (ปี 2563-2565) ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป (เป็น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) ได้รับละเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลจะมิได้รับการงดเว้น

2. เฉพาะปี 2563 ได้ลดภาษี 90% ของปริมาณภาษีที่จะต้องเสีย อีกทั้งบุคคลปกติและก็นิติบุคคล เพื่อทุเลาพิษ COVID-19

ด้วยเหตุนี้ เมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการกสิกรรมสำหรับบุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

ปี 2563

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการเพาะปลูก เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2564-2565

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำสวน เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2566 เป็นต้นไป

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร มีที่ดินราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี ในกรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการเพาะปลูก เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

สรุป

พอๆกับว่า แม้พวกเรา (บุคคลปกติ) มีที่ดินทำสวนที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการละเว้นไปโดยปริยาย ไม่ต้องเสียภาษีอากรเลยสักปี