อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์ มาทำความรู้จักเกี่ยวกับความหมาย และ จำนวนสาขา

อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อย่อ ธอส. (Government Housing Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 

housing Or that many people know in the abbreviated name Thor. (Government Housing Bank) is a state-owned enterprise. Under the Ministry of Finance Currently, the Ministry of Finance is a wholly shareholder. Established on 24 September 1953

สินเชื่อกับผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ความช่วยเหลือด้านการมีบ้าน วิลล่าภูเก็ต

Loans with the insured with the Social Security Office in conjunction with the loan service for housing assistance.

ทำหน้าที่ช่วยเหลือตลาดการเงินให้กับประชาชน. ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับชีวิตของตนโดยการให้กู้ยืมเงินและการจัดสรรที่ดินเพื่อการก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการช่วยเหลือและส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นลงทุน โครงการบ้าน

Acting to help the financial market for the people. Has had a residence that is suitable for one’s life By lending money and allocation of land for construction that is a government agency that does business in helping And promote and help those people invest ซื้อบ้าน

ลงทุนโดยตรงในการก่อสร้างอาคาร และ ที่ดินทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการใช้เงินในที่อยู่อาศัย และ สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาคารสงเคราะห์ เช่นการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อบ้านและการเคหะแห่งชาติ

Invest directly in the construction of buildings and land, act as a medium for utilization of money in housing and financial institutions that operate a business, as well as cooperate with various government agencies to support people to have their own housing. Such as providing loans to people who buy houses and the National Housing Authority

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับโอนลูกหนี้และทรัพย์สินจากองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจไทยเดิมมาร่วมงานกันในปี 2542 ซึ่งเป็นแบรนด์เก่าของธนาคาร ใช้ครั้งสุดท้ายในปี 1992 ขายบ้าน

Government Housing Bank Received transfer of receivables and assets from the Real Estate Credit Management Organization Which is a former Thai state enterprise Came together in the year 2542 the old brand of the bank. Last used in 1992.

จำนวนสาขา/จุดให้บริการ

อาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจุดบริการทั่วประเทศไทย จำนวน 146 จุด แบ่งเป็นสาขาหลัก 77 สาขา และสาขาย่อย 14 สาขา นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการสินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑลข้างต้น รวมจำนวน 16 สาขา ที่ตั้งอยู่ในโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือโซนเดียวกันกับสถาบันการเงินแห่งอื่น โดยพิจารณาตามประกาศของภาครัฐ และนโยบายของห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

 • 1.สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
 • 2.สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 • 3.สาขาเมกา บางนา
 • 4.สาขาสุขสวัสดิ์       
 • 5.สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
 • 6.สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
 • 7.สาขาเพลินนารี่ มอลล์
 • 8.สาขาเทสโก้ โลตัส พระราม 4
 • 9.สาขาเจริญนคร
 • 10.สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
 • 11.สาขาศรีนครินทร์
 • 12.สาขาเพียวเพลส รามคำแหง 110
 • 13.สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
 • 14.สาขาเดอะมอลล์ บางแค
 • 15.สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  

Government Housing Bank Received transfer of receivables and assets from the Real Estate Credit Management Organization Which is a former Thai state enterprise In 1999, there was a auction of assets from banks such as houses, apartments, condos, apartments, or land. โครการบ้านภูเก็ต

จากการยึดจากลูกหนี้ของธนาคารที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงมีการนำมาขายทอดตลาดในราคาถูกกว่า และมีการจัดงานยที่ช่วยส่งเสริมการขาย พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

All open branches of the Bank of Thailand have required strict measures to prevent the spread of COVID-19, such as cleaning at touch points.

การตรวจวัดอุณหภูมิ และกำหนดระยะห่างในการนั่งของผู้เข้ารับบริการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน หรือสามารถทำธุรกรรมกับ ธอส. โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บทความที่น่าสนใจ ดอกเบี้ยบ้าน คํานวณดอกเบี้ยบ้าน